ปฏิบัติการสํารวจธรรมชาติในเมือง / City Nature Challenge 2022

Date

30 April 2022

Time

3:00 pm - 9:00 pm

Place

สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย

รายละเอียดกิจกรรม

ปฏิบัติการสํารวจธรรมชาติในเมือง

City Nature Challenge 2022


 

ระหว่างวันที 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2565 ทัวโลกจัดกิจกรรม City Nature Challenge ร่วมกัน เพือเปนการเชือมโยงประชาคมเมืองเข้ากับระบบนิเวศในเขตเมืองของ ตัวเอง และเก็บข้อมูลทางชีวภาพของเมือง (สัตว์ พืช มลภาวะ) จัดพร้อมกันมากกว่า 400 เมือง ใน 40 ประเทศทัวโลก

สําหรับในประเทศไทยเป็นการรวมตัวกันขององค์กรและอาสาสมัครที ทํางานด้านความหลากหลายทางชีวภาพและวิทยาศาสตร์พลเมืองในพื้นทีจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมืองระยอง เมืองขอนแก่น เมืองเชียงใหม่ และเมืองหาดใหญ่ ผู้สนใจเข้าร่วมได้ทังเสวนาออนไลน์ และลงพื้นที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และใช้แอพลิเคชัน iNaturalist และ/หรือ eBird ในการเก็บข้อมูลอย่างเปนระบบ

ในวันที่ 30 เมษายนนี้ เรามีนัดรวมตัวสำรวจธรรมชาติในเมืองกันที่สวนเบญจกิตติ ตั้งเเต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป โดยกิจกรรมจัดเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงบ่ายและช่วงค่ำ

กิจกรรมช่วงบ่าย/ Afternoon Group

พิกัดจุดนัดพบ https://goo.gl/maps/ag4oG4vStVcaQa5DA
14.30 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ เดินทางมาถึงจุดนัดพบบริเวณลานเวทีโค้ง ข้างจุดจอดรถประตูที่ 1
15.00 น. แนะนำกิจกรรม “ปฏิบัติการสำรวจธรรมชาติในเมือง” ตารางกิจกรรมและเป้าหมายของงาน
15.30 น. แบ่งกลุ่ม และเริ่มปฏิบัติการสำรวจธรรมชาติในเมือง
17:30 น. จบปฏิบัติการสำรวจธรรมชาติในเมือง
17:45 น. สรุปผลการสำรวจช่วงบ่าย
18:00 น. สิ้นสุดปฏิบัติการฯ ในช่วงบ่าย

กิจกรรมช่วงค่ำ / Nocturnal Walk

พิกัดจุดนัดพบ https://goo.gl/maps/ag4oG4vStVcaQa5DA
ลงทะเบียน >>> https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf…/viewform
18.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ เดินทางมาถึงจุดนัดพบบริเวณลานเวทีโค้ง ข้างจุดจอดรถประตูที่ 1
18:30 น. เริ่มปฏิบัติการสำรวจธรรมชาติในเมืองยามค่ำคืน
20:00 น. จบปฏิบัติการสำรวจธรรมชาติในเมืองยามค่ำคืน
20:15 น. สรุปผลการสำรวจช่วงค่ำ
21:00 น. สิ้นสุดปฏิบัติการฯ ในช่วงค่ำ