in on June 18, 2023

หาเพื่อนร่วมงานตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (Climate Change Officer)

read |

Views

รายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มูลนิธิโลกสีเขียวเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Officer)

เพื่อสนับสนุนภารกิจ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของมูลนิธิโลกสีเขียว โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน้าที่รับผิดชอบ

· สนับสนุนภารกิจ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวาระการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / สิ่งแวดล้อม / ความยั่งยืน / ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) / Triple Planetary Crisis และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของมูลนิธิโลกสีเขียว

· แสวงหา และประสานงานด้านความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / สิ่งแวดล้อม / ความยั่งยืน  / ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)  / Triple Planetary Crisis และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของมูลนิธิโลกสีเขียว กับหน่วยงาน / องค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนองค์กรอื่น ๆ ที่มีความสำคัญสอดคล้องกัน อย่างมีประสิทธิภาพ

·  ส่งเสริมภารกิจ พันธกิจ กิจกรรม และความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโลกสีเขียว กับหน่วยงาน / องค์กรต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ และมีเป้าหมายที่ชัดเจน

· ปฏิบัติหน้าที่การวางแผน การดำเนินงาน การติดตาม และประเมินผล ในโครงการ (Project) ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ พันธกิจ กิจกรรม และการดำเนินงานของมูลนิธิโลกสีเขียว กับหน่วยงาน/องค์กรที่มีความร่วมมือระหว่างกัน

· เตรียมการด้านสารัตถะ เนื้อหา ตลอดจนจัดการประชุม / การบรรยาย / การเสวนาเชิงวิชาการ / กิจกรรมต่าง ๆ ในโอกาสต่าง ๆ ของมูลนิธิโลกสีเขียว

· จัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวาระการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / สิ่งแวดล้อม / ความยั่งยืน  / ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) / Triple Planetary Crisis และอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของมูลนิธิโลกสีเขียวเป็นรูปแบบภาษาอังกฤษ

· ทำหน้าที่เป็นตัวแทนมูลนิธิโลกสีเขียวในการพบปะ เจรจา หรือเข้าร่วมการประชุมระดับระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในภารกิจ พันธกิจ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่าง ๆ

· ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม

คุณสมบัติ

· วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ)

· ใช้ภาษาไทยในระดับดีถึงดีมาก

· ผลทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC 650 ขึ้นไป

· มีความรู้ความเข้าใจในประเด็น “Triple Planetary Crisis” และขอบเขตความรับผิดชอบ

· ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office) ได้เป็นอย่างดี

· มีความรับผิดชอบและทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสารที่ดี และสามารถการทำงานเป็นทีม

· มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-2 ปี (หากเคยทำงานในหน่วยงานรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

การจัดจ้าง

· อัตราเงินเดือน 25,000 – 30,000 บาท / เดือน

เอกสารที่ใช้ในการประกอบการสมัคร (ร่วมเอกสารไว้ไฟล์เดียวกันเป็น PDF)

· ภาพถ่ายไม่เกิน 3 เดือน

· ประวัติส่วนตัว (Resume)

· สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

· สำเนาคะแนนผลทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEIC)

· เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

· เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา

ส่งเอกสารประกอบการสมัคร

ภายในวันที่ 31 มิถุนายน 2566


>>> กรอกใบสมัคร พร้อมส่งเอกสาร <<<


 

Green world Foundation

ข่าว และ บทความจากทีมงานมูลนิธิโลกสีเขียว เพื่อความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมไทย

Email

Share