คู่มือนักสืบ

คู่มือนักสืบสายน้ำ

คู่มือสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ใช้สำรวจและดูแลลำน้ำด้วยการสืบค้นหาความรู้ความเข้าใจลำน้ำในท้องถิ่นด้วยตัวเอง หรือใช้เสริมการเรียนการสอนในเชิงสำรวจสืบสวนด้วยตัวผู้เรียนเอง

คู่มือหาชื่อสัตว์เล็กน้ำจืด

ใช้จำแนกพันธุ์สัตว์เล็กน้ำจืด พร้อมให้ข้อมูลเบื้องต้น ลักษณะเด่น วงจรชีวิต ถิ่นที่อยู่อาศัย การหากิน และการหายใจของสัตว์แต่ละชนิด

คู่มือหาชื่อปลา

รวบรวมชนิดปลา 25 ชนิดที่เป็นตัวแทนปลากลุ่มต่างๆ ที่พบได้ง่ายในประเทศไทย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเด่นและพฤติกรรมของปลาแต่ละชนิดด้วย

คู่มือหาชื่อสัตว์ริมน้ำ

รวบรวมสัตว์ที่อาศัยและหากินอยู่ริมน้ำ เช่น นาก นกต่างๆ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก แมลงปอ และกระท่าง รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเด่นและพฤติกรรมของสัตว์แต่ละชนิด

คู่มือผู้นำนักสืบสายน้ำ

คู่มือแนะนำกระบวนการและให้ข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับน้ำและระบบนิเวศน้ำจืด เพื่อแนะนำนักเรียนและเด็กๆ ให้สำรวจและดูแลลำน้ำได้