GWF Shop

คู่มือสัตว์

นักสืบชายหาด : คู่มือสัตว์และพืชชายหาด

฿220.00

หนังสือ นักสืบชายหาด : คู่มือสัตว์และพืชชายหาด

คู่มือสัตว์และพืชชายหาด ทำขึ้นเพื่อใช้จำแนกพันธุ์สัตว์และพืชที่พบเห็นได้ในบริเวณชายหาด ทั้งตามแนวน้ำขึ้นน้ำลงและตามแนวสันหาด เช่นบางตัวสามารถพบเห็นได้ง่ายๆ แต่บางตัวก็เห็นได้ไม่ง่ายนัก จึงต้องใช้การสังเกตและเฝ้ามองพฤติกรรมของสัตว์ประกอบด้วย  สัตว์ที่พบก็แตกต่างกันออกไป ซึ่งเราจะได้รู้จักบ้านของสัตว์ประเภทนั้นๆ ได้และเด็กๆ ก็จะสนุกสนานกับการหาสัตว์และพืชตามโขดหิน ช่วงเวลาน้ำลง

ผู้เขียน : จักรกริช พวงแก้ว  สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์  วิภาพรรณ นาคแพน

Category: