Tag : ป่ากาแฟ

Natural Solution
read

กาแฟใต้ร่มไม้… อนุรักษ์ป่าด้วยพืชเศรษฐกิจ

นักอนุรักษ์พบว่าเราอาจใช้กาแฟเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ป่าได้ แทนที่จะปล่อยให้กาแฟกลายเป็นพืชกินป่าเช่นเดียวกับพืชเศรษฐกิจอื่นๆ กุญแจสำคัญอยู่ที่การย้อนกลับไปสู่วิถีการปลูกแบบดั้งเดิมและทำความเข้าใจนิเวศวิทยาของต้นกาแฟ

Read More