ศัพท์สิ่งแวดล้อม : ไทย

น้ำมันแก๊สโซฮอล์

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ หรือที่นิยมเรียกว่า E 10 เป็นน้ำมันที่มีส่วนผสมระหว่างน้ำมันเบนซินออกเทน 91 กับ เอทานอล ในสัดส่วนร้อยละ 90 ต่อ 10 โดยสารเอทานอลนั้นเป็นผลผลิตที่ได้จากมันสำปะหลังและอ้อย แทนการใช้สาร MTBE หรือสารเพิ่มค่าออกเทนในน้ำมัน  อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจเบื้องต้นของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า การส่งเสริมให้มีการน้ำมันแก๊สโซฮอล์มาทดแทนการใช้น้ำมันเบนซิน มีผลทำให้ระดับความเข้มข้นของสารกลุ่มคาร์บอนิลในบรรยากาศเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ การมีสารกลุ่มคาร์บอนิลในบรรยากาศเพิ่มขึ้น ยังทำให้สารมลพิษตัวอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นด้วย เช่น ก๊าซโอโซน และละอองลอยทุติยภูมิที่มีปฏิกิริยาแสงในบรรยากาศระหว่างออกไซด์ของไนโตรเจน และสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย ซึ่งสารเคมีเหล่านี้มีอันตรายต่อสุขภาพ