โครงการ Wild Watch

มูลนิธิโลกสีเขียว เป็นเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากว่า 20 ปี โดยทำงานร่วมกับคุณครู เยาวชนและชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความตระหนักเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มูลนิธิฯ ได้พัฒนากระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยการสร้างเครื่องมือให้ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้เอง ได้แก่ “โครงการนักสืบสายน้ำ” ที่ให้เครือข่ายโรงเรียนและประชาชนทั่วไปตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่ปิงด้วยการสังเกตสัตว์เล็กน้ำจืด ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสำหรับอ่านสุขภาพลำน้ำ ก่อให้เกิดการอนุรักษ์สายน้ำในท้องถิ่น  “โครงการนักสืบชายหาด” โดยการสำรวจความหลากหลายของสัตว์และพืชชายหาด เพื่อดูแลเฝ้าระวังชายหาดในท้องถิ่น และ จากกิจกรรมของโครงการดังกล่าว ส่งผลให้คุณครู เยาวชน และชุมชนท้องถิ่นนำกระบวนการไปใช้และขยายผลทั่วประเทศ

จากนั้นในปี  2551 มูลนิธิฯ ได้พัฒนา “โครงการนักสืบสายลม” โดยเริ่มต้นจากการสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของอากาศ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่สุขภาวะของตน ผ่านการเรียนรู้จากการใช้ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพคือ “ไลเคน” ในการประเมินคุณภาพอากาศได้ด้วยตนเอง และได้จัดกิจกรรม “รวมพลังนักสืบสายลม” สำรวจไลเคน ณ สวนลุมพินี ในปี 2553-2557 เพื่อประเมินคุณภาพอากาศในสวนลุมพินีแบบละเอียด และจัดกิจกรรม BANGKOK WILD WATCH  2012-2014 เพื่อสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนลุมพินี และกิจกรรม BANGKOK WILD WATCH 2015 จัดที่ สวนหลวง ร.9  จากผลของกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการนักสืบสิ่งแวดล้อมของมูลนิธิฯ ได้สร้างฐานความรู้ให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รู้จักการใช้ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพมาเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบสุขภาพของสิ่งแวดล้อม นับเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างความตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันของคนเมืองกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ